Do wad nawierzchni betonowych nalezy zaliczyc

Do wad nawierzchni betonowych należy zaliczyć: a) pękanie płyt nawierzchni, wywołane w pewnych warunkach nieodpowiednim wykonaniem, skurczem lub pęcznieniem betonu, bądź też wpływami zmian temperatury, jak również nierównomiernym osiadaniem i podmyciem podłoża, wreszcie zbyt dużym obciążeniem, b) szczeliny, których właściwe wykonanie jeszcze nie zostało opanowane, skutkiem czego ulegają wykruszeniu się, c) wrażliwość nawierzchni betonowej na korozję (kwasy i sole) w terenach zawierających te szkodliwe składniki, zwłaszcza często trafiające się kwasy humusowe, d) długi okres pielęgnacji nawierzchni przed oddaniem do ruchu, e) łatwość obladzania się w okresach przymrozków. Szerokość nawierzchni betonowej jest określona przepisami ogólnymi dla pozamiejskich dróg II i III klasy technicznej i wynosi 7,0 i 6,0 m. w przypadku dróg miejskich, tj. ulic, szerokość nawierzchni betonowej jest uwarunkowana wieloma czynnikami i może być różna, Przekrój poprzeczny nawierzchni betonowej, podobnie jak i innych. nawierzchni, wykonuje się na prostych jako daszkowy bez zaokrąglenia: łukiem pośrodku. Continue reading „Do wad nawierzchni betonowych nalezy zaliczyc”

Pojemnosc produkcyjna bebna mierzy sie objetoscia suchych skladników

Pojemność produkcyjną bębna mierzy się objętością suchych składników (wiążących lub czynnych i wypełniających lub biernych), które załadowywane są do bębna na 1 zarób. Jak wskazywano poprzednio, w ZSRR są produkowane betoniarki o pojemności bębna 100, 250, 425, 500, ]. 200 i 2400 1. Załadowane do bębna piasek i drobne ziarna żwiru i tłucznia wskutek mieszania, rozmieszczają się w próżniach pomiędzy grubszymi ziarnami. Wskutek tego objętość betonu otrzymanego z jednego zarobu jest mniejsza niż suma objętości suchych składników załadowanych do bębna. Continue reading „Pojemnosc produkcyjna bebna mierzy sie objetoscia suchych skladników”

Czynnosci przy projektowaniu mieszanek betonowych

Czynności przy projektowaniu mieszanek betonowych obejmują: 1) określenie wskaźnika cementowo-wodnego. 2) dobranie właściwego uziarnienia kruszywa, 3) ustalenie właściwej ilości składników w kg na 1 m3 betonu, 4) wykonanie próbnej mieszanki, a pa osiągnięciu żądanej konsystencji ustalenie drogą kolejnych przybliżeń faktycznego składu mieszanki, 5) ustalenie mieszanki roboczej, 6) sprawdzenie wytrzymałości betonu. Ze względu na to, że zasady projektowania mieszanek betonowych znane są z kursu technologii betonu, ich szczegółowe omówienie zostało pominięte. Należy wspomnieć jedynie, że najczęściej są stosowane następujące metody projektowania mieszanek: a) metoda punktu piaskowego, b) metoda czterech równań. Projektowanie mieszanek metodą punktu piaskowego jest oparte na dwóch podstawowych równaniach. Continue reading „Czynnosci przy projektowaniu mieszanek betonowych”

Ilosc cementu na 1 m3 betonu

Ilość cementu na 1 m3 betonu warstwy górnej powinna wynosić 350 –:– 450 kg na m3 betonu, z tym, że różnica ilości cementu w betonie użytym na warstwę górną i dolną nie może być większa niż 100 kg na 1 ro3 zagęszczonego betonu. Wytrzymałość 28-dniowa próbek powinna wynosić co najmniej 300 kG/cm2 na . ściskanie i 40 -:– 45 kG/cm~ na zginanie, a wskaźnik wodno-cementowy od 0,4 –:– 0,55. Najważniejszą cechą betonu nawierzchniowego jest jego wytrzymałość na zginanie. W nawierzchniach betonowych jednowarstwowych skład masy betonowej zbliża się do składu warstwy, górnej nawierzchni dwuwarstwowej i powinien wynosić: cementu 300 –:– 400 kg/m- betonu, wskaźnik wodno-cementowy 0,45 do O 5, wytrzymałość 28-dniowa na ściskanie 300 kG/cm2 i na zginanie 40 –:– 45 kG/cm2. Continue reading „Ilosc cementu na 1 m3 betonu”

Projektowanie mieszanek betonowych

Projektowanie mieszanek betonowych Projektowanie mieszanek betonowych ma na celu takie dobranie wzajemnego stosunku składników w postaci cementu, kruszywa i wody, aby masa betonowa miała właściwą ciekłość i urabialność odpowiednią do sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno odpowiadać krzywej dobrego uziarnienia, która się powinna znajdować między granicznymi krzywymi dobrego uziarnienia kruszywa do betonu. Beton po stwardnieniu powinien wykazywać wymaganą markę po 28 dniach na próbkach w postaci walców. Prawidłowe ustalenie ilości poszczególnych składników betonu jest jedną ZJ najważniejszych czynności w technologii produkcji masy betonowej. Ilość składników można ustalić na podstawie metod obliczeniowych, obliczeniowo-doświadczalnych, opartych na zasadach naukowych. Continue reading „Projektowanie mieszanek betonowych”

Warunkiem sprawnosci zlacza jest, jak juz wspomniano, szczelnosc powierzchni progu

Warunkiem sprawności złącza jest, jak już wspomniano, szczelność powierzchni progu. Osiągnąć to można wykonując szczelny, dobrej jakości beton lub, w przypadkach wątpliwych, powlekając beton warstwą nieprzepuszczalną (np. lepikiem) lub wreszcie umieszczając w styku folię ze sztucznego tworzywa. Złącze poziome powinno być także uszczelnione przed przewiewaniem, zwiększa to bowiem istotnie odporność styku na zawilgocenie. Z przedstawionych trzech typów połączeń dla ścian jednowarstwowych) jedynie połączenie w systemie Szczecin spełnia uprzednio podane warunki, przy czym rezygnacja z uszczelki przeciw przewiewaniu jest usprawiedliwiona znacznym wymiarem konstrukcyjnej części złącza, a więc dużym jego oporem przed przewiewaniem. Continue reading „Warunkiem sprawnosci zlacza jest, jak juz wspomniano, szczelnosc powierzchni progu”