Otrzymywanie butadienu z ropy naftowej

Otrzymywanie butadienu z ropy naftowej. Jednym z wielu produktów tworzących się podczas termicznego krakowania węglowodorów otrzymywanych z ropy naftowej jest butadien. Podczas krakowania w fazie ciekłej w celu otrzymania benzyny, prowadzonego w temperaturach rzędu 450°C oraz pod ciśnieniemokoło 70 at, wydajność dwuolefin jest bardzo mała. Jednak prowadząc proces krakowania w temperaturach jeszcze wyższych obserwuje się wzrastającą tendencję w kierunku tworzenia się butadienu i innych dwuolefin. W przypadku krakowania w fazie gazowej, prowadzonego w wysokich temperaturach i przy niskich ciśnieniach, wydajność tych składników znacznie wzrasta. Continue reading „Otrzymywanie butadienu z ropy naftowej”

Podczas krakowania frakcji ropy naftowej

Termiczny proces krakowania olejów gazowych lub nafty w wysokich temperaturach daje oprócz butadienu również szereg innych wartościowych produktów; są to duże ilości olefin oraz związków aromatycznych. Pomiędzy produkcją butadienu, otrzymywanego przy zastosowaniu tej metody, a produkcją wysokooktanowych paliw lotniczych istnieje ścisła łączność. Ilustrują to podane poniżej przez Murphreego wyniki otrzymane podczas krakowania ciężkich węglowodorów w obecności pary wodnej. Przy zastosowaniu tych samych warunków wydatność butadienu wzrastała w następującej kolejności użytych do krakowania materiałów:a związków aromatycznych, b. parafin. Continue reading „Podczas krakowania frakcji ropy naftowej”

Woda wycieka ze zbiornika na zasadzie syfonu

Przy przełączeniu kurka w położenie bęben woda ze zbiornika zaczyna przelewać się do bębna, ciśnienie w zbiorniku spa da, kulka opuszcza się i do zbiornika jednocześnie z odpływem wody wchodzi powietrze. Woda wycieka ze zbiornika na zasadzie syfonu dotąd, aż poziom wody dojdzie do dolnej krawędzi ruchomego kołpaka , tym momencie powietrze przedostanie się przez kołpak do rury , ciśnienie w zbiorniku i rurze spływowej zrównoważy się i odpływ wody ze zbiornika ustaje. Rama betoniarki jest ustawiona na dwóch osiach o czterech kołach. Oś tylna jest zamocowana nie ruchomo. Oś przednia posiada dyszel i dzięki połączeniu z podwoziem za pomocą sworznia obraca się swobodnie w płaszczyźnie poziomej. Continue reading „Woda wycieka ze zbiornika na zasadzie syfonu”

Cztery pierwsze lopatki sluza do przesuwania zaladowanych materialów

Do powierzchni wewnętrznej części walcowej bębna przymocowane są dwa rodzaje łopatek. W jednej połowie bębna od strony otworu zasypowego zamocowane są dwie krótkie i dwie wydłużone łopatki, w drugiej zaś połowie – od strony otworu wyładunkowego – osiem łopatek w kształcie czerpaków. Cztery pierwsze łopatki służą do przesuwania załadowanych materiałów do części drugiej bębna, gdzie łopatki – czerpaki – dokonują przerzucania i wymieszania składników. Do zewnętrznej powierzchni części walcowej bębna (w jej środku) jest przymocowany śrubami żeliwny wieniec koła zębatego składający się z dwóch połówek rozłączalnych. Do brzegów części walcowej bębna są przymocowane dwie obręcze ze stali kwadratowej, które są bieżnią czterech rolek podporowych. Continue reading „Cztery pierwsze lopatki sluza do przesuwania zaladowanych materialów”

Projektowanie mieszanek betonowych

Projektowanie mieszanek betonowych musi uwzględniać co najmniej trzy warunki, tj. wytrzymałość, szczelność i ciekłość – urabialność, które mogą być wyrażone następującymi wzorami. Warunek wytrzymałości R28 = A (~ – 0,5) gdzie: R28 wymagana marka betonu (wytrzymałość walcowa betonu po 28 dniach), A – współczynnik zależny od marki cementu i kształtu ziarn kruszywa, ~ – wskaźnik cementowo-wodny . Wartość współczynnika A ustala się bądź doświadczalnie dla zadanych warunków, bądź też dla cementu marki 250 przyjmuje się 130 dla żwiru, 140 dla kruszywa łamanego; dla cementu marki 350 odpowiednio 160 i 180. Warunek ciekłości i urabialności Ciekłość i urabialność masy betonowej zależy od zawartości wody zarobowej w m3 masy betonowej, co określa wzór wodożądności: W=Wk•K+Wc•C gdzie: W k wskaźnik wodny dla kruszywa, tj. Continue reading „Projektowanie mieszanek betonowych”

Skrzyzowanie zlacza pionowego z poziomym

Skrzyżowanie złącza pionowego z poziomym. Punktem szczególnym każdego złącza, a zwłaszcza złączy niewypełnionych, jest skrzyżowanie spoiny poziomej i pionowej. W skrzyżowaniu wzajemne usytuowanie kanału dekompresji i progu powinno być takie, aby spływająca kanałem woda trafiała na ukośną część progu i po umieszczonej w skrzyżowaniu nieprzepuszczalnej przeponie wydostawała się na zewnątrz. Uwzględniając błędy wykonania i montażu krawędź kanału dekompresji znajdować się może najwyżej o jedną trzecią nominalnej średnicy kanału poza narożem progu, choć dążyć należy do tego, aby krawędź kanału znajdowała się zawsze przed krawędzią progu. Kanał dekompresji, dla spełnienia tego warunku, można ukształtować przy dolnej krawędzi płyty z lekkim wygięciem ku przodowi. Continue reading „Skrzyzowanie zlacza pionowego z poziomym”

Ze wzgledów konstrukcyjnych wygodniejsze jest zastosowanie ocieplenia w formie pilastra ocieplajacego, lub zastosowanie ocieplenia od srodka naroza

Ze względów konstrukcyjnych wygodniejsze jest zastosowanie ocieplenia w formie pilastra ocieplającego, lub zastosowanie ocieplenia od środka naroża. Najbardziej efektywnym sposobem ocieplenia naroża jest umieszczenie w nim pionu centralnego ogrzewania lub elementu grzejnego (ewentualnie można jednocześnie naroża od wewnątrz ocieplić). W konstruowaniu ścian zewnętrznych i ich połączeń podstawowym problemem jest maksymalna likwidacja wpływów lokalnych obniżeń oporu cieplnego, czyli tzw. mostki termiczne. Stosunkowo rzadko ściana wewnętrzna lub nośna szczytowa wyprowadzana jest na zewnątrz budynku. Continue reading „Ze wzgledów konstrukcyjnych wygodniejsze jest zastosowanie ocieplenia w formie pilastra ocieplajacego, lub zastosowanie ocieplenia od srodka naroza”

Ten sam efekt uzyskac mozna bez wprowadzenia w zlacze zbrojenia

Ten sam efekt uzyskać można beż wprowadzenia w złącze zbrojenia. W złączu beton wypełniający złącze, ze względu na małą wytrzymałość na rozciąganie, powinien być dozbrojony (linia przerywana). Połączenia wzorowane na połączeniach stolarskich, jakkolwiek najdoskonalsze ze względów wytrzymałościowych, są kłopotliwe ze względu na technologię wykonania, trudność prawidłowego wypełnienia kanałów , konieczność utrzymania bardzo ostrych tolerancji i skomplikowany kształt. W złączu konieczne jest ukształtowanie głębokiego zaciosu w ścianie poprzecznej. Należy zwrócić uwagę, że połączenia) pracują w zasadzie jak połączenia monolityczne, są jednak kłopotliwe przy wykonywaniu prefabrykatów. Continue reading „Ten sam efekt uzyskac mozna bez wprowadzenia w zlacze zbrojenia”

Architektura 21szego wieku : Nowe Muzeum Sztuki w Taipei / Volkan Alkanoglu | PROJEKT

Dzięki uprzejmości Volkan Alkanoglu | DESIGN Propozycja nowego Muzeum Sztuki w Taipei autorstwa Volkana Alkanoglu | Projekt DESIGN ma na celu edukację i motywowanie stylu życia poprzez sztukę i kulturę; w ten sposób promując twórczość artystyczną jako moment w czasie większym niż żaden.
Projekt zawiera dobrze zaplanowaną dystrybucję programową podkreślającą ważny związek sztuki jako stylu życia i stylu życia jako sztuki.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Zajmując około 20% granicy witryny, ograniczenia w jej zasięgu stanowią doskonałą okazję do zharmonizowania społeczności artystycznej z jej odpowiednikami administracyjnymi. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Nowe Muzeum Sztuki w Taipei / Volkan Alkanoglu | PROJEKT”

Budownictwo i architektura : Aktualizacja: Elbe Philharmonic Hall / Herzog i de Meuron

Jose Campos Powoli, ale z pewnością, piękna hamburska filharmonia w Hamburgu zbliża się do końca (według strony internetowej budowy filharmonii właśnie zakończono konstrukcję dachu, która zamyka wielką salę koncertową!).
Udostępniliśmy kilka zdjęć innowacyjnego i kultowego systemu koncertowego sali koncertowej, gdy odwiedziliśmy Hamburga na początku tego roku, a ostatnio Jose Campos udostępnił nam swój najnowszy zestaw.
Sprawdź Campos.
zdjęcia i dowiedz się więcej o zakończonej konstrukcji sufitu po przerwie.
W przypadku złożonego systemu pokryć dachowych ponad 100 indywidualnie zaprojektowanych prefabrykowanych płyt betonowych kształtuje końcówkę objętości. Continue reading „Budownictwo i architektura : Aktualizacja: Elbe Philharmonic Hall / Herzog i de Meuron”